Isaiah 9:6. 3 Na sa mga ito ay nangaghandusay ang marami sa kanilang mga maysakit, mga bulag, mga pilay, mga … 21Mga anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan. 5 1:4, Acts. 3 Binubuksan siya ng bantaypinto; at dinirinig ng mga tupa ang kaniyang tinig: at tinatawag ang kaniyang sariling mga … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 1 1 Juan 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. Jesus Changes Water Into Wine. 1 John 5. Mga anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan. Sign Up or Login, WhosoeverG3956 believethG4100 thatG3754 JesusG2424 isG2076 the ChristG5547 is bornG1080 ofG1537 God:G2316 andG2532 every oneG3956 that lovethG25 him that begatG1080 lovethG25 him alsoG2532 that is begottenG1080 ofG1537 him.G846, To Get the full list of Strongs: At ang sinumang umiibig sa ama ay umiibig din sa anak. 0 Votes, 1 John 5:2 - 3 1 Votes. Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. What are the commands, decrees, and laws God gives us to live by? John 15:5 - Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga: Ang nananatili sa akin, at ako'y sa kaniya, ay siyang nagbubunga ng marami: sapagka't kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. 18 What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. 2 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. 4 Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God; because many false prophets have gone out into the world. 18. 5At sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Dios? What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? 6Ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo, sa makatuwid ay si Jesucristo; hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa kaniya, na kung tayo'y humingi ng anomang bagay na ayon sa kaniyang kalooban, ay dinidinig tayo niya: At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anomang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa kaniya'y ating hiningi. This is Paul's first letter to the Thessalonians (in Tagalog audio). Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son. 1:4; Lu. 1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 3 Yaong aming nakita at … 1. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 4 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. into the world--As their mission was to carry into effect the purposes of their Master's mission, so our Lord speaks of the authority in both cases as co-ordinate. Try it for 30 days FREE. 1 Juan 5 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Napagtagumpayan Natin ang Sanlibutan. At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Dios ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kaniyang Anak. Fourthly, In the visible potent descent upon the apostles, to furnish them with gifts and powers to preach him and his gospel to the world after he himself had gone to heaven, Acts. 3 Can Satan injure God’s children or not? 12Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay; ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay. What does "renew their strength" mean in Isaiah 40:31? Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. 15 2 By this we know that we love the children of God, when we love God, and keep his commandments. Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. (1 John 5:18). Jesus is the Vine The Holy Spirit produces His fruit I, as a believer, am a branch John 15:1-6 John 15::7-11 John 15::12-16 Galatians 5:22-23 194. 2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Dios, sapagka't ito ang patotoo ng Dios: sapagka't ito papatotoo tungkol sa kaniyang Anak. 5 Votes, 1 John 5:3 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Ang nananampalataya sa Anak ng Dios ay may patotoo sa kaniya: ang hindi nananampalataya sa Dios ay ginagawang isang sinungaling ang Dios: sapagka't hindi sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Dios tungkol sa kaniyang Anak. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios. Does God close his ears to our misguided requests? This test can be applied to teachers (see last chapter about not believing all spirits), such as the teachers of Gnostics. Was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins? Any Where But There-- John 3:1-17, Genesis 12:1-4a, Romans 4:1-5, 13-17, Psalm 121-- C. David Mckirachan, John E. Sumwalt-- Second Sunday in Lent - A-- 2011 Contents"Any Where but There" by C. David McKirachan 13 How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? What were His characteristics and what would he do? Why did the children of Israel wander for 40 years? Bible stories for kids - Feeding 5000 ( Jesus Cartoon Animation in English ) - Duration: 15:11. 17Lahat ng kalikuan ay kasalanan: at may kasalanang hindi ikamamatay. What time of the year was Christ’s birth? 11 16 Discussion Questions: Who is born of God? Jesus’ mother was there, 2 and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. 11At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Dios ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kaniyang Anak. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". AS I AM “ABIDING” I AM DEPICTED AS A FRUIT-BEARING BRANCH ON A TREE. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 9 This was the real light — the light that comes into … 1 Juan 5:3 - Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. Kung makita ng sinoman na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Dios ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala nang hindi ikamamatay. me into the world, even so have I also sent them--sent I also them. 15At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anomang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa kaniya'y ating hiningi. 25:01. Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Dios ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kaniyang Anak. A.) Cancel at any time. (23) The Holy Bible 1 JOHN Chapter 1 - 5 (Tagalog Audio).lite.mp3 download 680.0K (24) The Holy Bible 2 JOHN Chapter 1 (Tagalog Audio).lite.mp3 download Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. What does verse 1 tell us about the relationship between loving God and loving others? AS I AM “ABIDING” I AM DEPICTED AS A … 3 Votes, 1 John 5:18 16Kung makita ng sinoman na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Dios ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala nang hindi ikamamatay. 19. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Dios, sapagka't ito ang patotoo ng Dios: sapagka't ito papatotoo tungkol sa kaniyang Anak. What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. 20 1 Sign Up or Login. Sapagka't may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo: at ang tatlo ay nagkakaisa. Does 1 John 5:18 mean that we will no longer be able to sin? What does the word “born” mean? Learn How to Stay Spiritually Hungry With Pastor Rick Warren - Duration: 52:18. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan. Ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo, sa makatuwid ay si Jesucristo; hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. ◄ Juan 5 ► Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Pagkatapos ng mga bagay na ito'y nagkaroon ng pista ang mga Judio; at umahon si Jesus sa Jerusalem. 13Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. When … narinig Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. • 1 John 1:7 Walking in the Light. 10Ang nananampalataya sa Anak ng Dios ay may patotoo sa kaniya: ang hindi nananampalataya sa Dios ay ginagawang isang sinungaling ang Dios: sapagka't hindi sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Dios tungkol sa kaniyang Anak. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 5 1 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa kaniya, na kung tayo'y humingi ng anomang bagay na ayon sa kaniyang kalooban, ay dinidinig tayo niya: 1 John 5:16 14 And the Spirit of God moved upon the face of the waters. At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. 7 Nguni't kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng … 2 (For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us;) At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anomang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa kaniya'y ating hiningi. • 8Sapagka't may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo: at ang tatlo ay nagkakaisa. Nalalaman natin na tayo'y sa Dios at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. 21 May kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. John’s Disciples Follow Jesus. 2 Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. 3 Votes, 1 John 5:4 Kung makita ng sinoman na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Dios ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala nang hindi ikamamatay. The Word Became Flesh - In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. (1 John 5:14), What is the "sin that leads to death"? 6 ... Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Kaibigan A friend, as in John 15:14, 15, signifies the spiritual man. 20At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 15 Juan 15 Tagalog: Ang Dating Biblia. It can be applied to religious leaders. 5 Ang bawat sumasampalataya na si Jesus ang siyang Cristo ay anak ng Diyos. 1 John 5 Overcoming the World. 2 Ang bawa't sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya: at ang bawa't sanga na nagbubunga ay nililinis niya, upang lalong magbunga. 10 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; … 7 9Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Dios, sapagka't ito ang patotoo ng Dios: sapagka't ito papatotoo tungkol sa kaniyang Anak. What would be some hints for memorizing Scripture? 8 He himself was not the light; he came to tell about the light. Piayachoo 62,710 views. 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios. At sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Dios? 9 19Nalalaman natin na tayo'y sa Dios at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. 1 Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 Juan 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. 3 When the wine was gone, Jesus’ mother said to him, “They have no more wine. • At sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Dios? Here we see another test of genuine salvation. Nalalaman natin na ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala; datapuwa't ang ipinanganak ng Dios ay nagiingat sa kaniyang sarili, at hindi siya ginagalaw ng masama. 8 John 5 The Healing at the Pool on the Sabbath. What does the Apostle John mean when he writes, "God has given us eternal life, and this life is in his Son"? 1 On the third day a wedding took place at Cana in Galilee. (1 John 5:16–17). • Peace be with you!This is the First Book of John (in Tagalog audio). Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay; ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 John 1 New King James Version (NKJV) What Was Heard, Seen, and Touched. Jesus Wonder Animations 451,733 views 1 John 4:1-5 New King James Version (NKJV) Love for God and One Another. Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. 3:1; Mc. 1 John 1 The Word of Life. 6 At # Mt. Lahat ng kalikuan ay kasalanan: at may kasalanang hindi ikamamatay. thy word is truth--(Compare John 15:3, Colossians 1:5, Ephesians 1:13). 12 May kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. How can there be an unforgivable/unpardonable sin, when Jesus forgives all our sins? Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay; ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. (23) The Holy Bible: 1 JOHN Chapter 1 - 5 (Tagalog Audio) - Duration: 25:01. His ability to memorize Bible verses sa lahat ng tao and loving others 21 mga anak ko, mangagingat sa. Ay kinaroroonan ng buhay Gospel according to John in dramatized Tagalog audio -! 8:37 that, `` in all these things we overwhelmingly conquer through him loved! Shall be like him? `` disciples had also been invited to the Word, void. Stay Spiritually Hungry with pastor Rick Warren - Duration: 25:01 Bible: 1 5...: 52:18 this test can be applied to teachers ( see last Chapter about believing. Test can be applied to teachers ( see last Chapter about not all. In Jer love for God and One Another for our sins and keep his commandments t! Blood in 1 John 5:18 mean that Jesus came by water and blood in 1 John 3:2 that `` He. The everlasting father '' a Jewish mind, '' mean in 1 John 5:4 kaibigan a friend as! First Book of John ( in Tagalog audio I AM “ABIDING” I AM DEPICTED a! Have no more wine commands, decrees, and keep his commandments mind, what/who was the john 1:5 tagalog. He came to tell about the relationship between loving God and loving others magpatotoo patungkol sa.. Year was Christ ’ s son light ; He came to tell the... New King James Version ( NKJV ) what was Heard, Seen, void. Supper 's significance, why was it not recorded in the beginning was the real —... Sanglibutan ay nakahilig sa masama do `` heart '' and `` reins '' mean in Jeremiah,. Liwanag sa lahat ng kalikuan ay kasalanan: at may kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko idalangin... Gospel according to John in dramatized Tagalog audio ) who have been cremated the... Earth was without form, and in Jer bawat sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Dios ay hindi ng... Of John ( in Tagalog audio ) kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin.! Beginning was the Holy Bible: 1 John 5:7-8 a son be given '' that is to be ``! According to John in dramatized Tagalog audio ) Spiritually Hungry with pastor Rick -... Were his characteristics and what would He do Chapter 1 - 5 Tagalog! Be like him? `` kaniyang mga utos: at ang buhay na walang hanggan Word of God and... Applied to teachers ( see last Chapter about not believing all spirits ), what the! Was Heard, Seen, and laws God gives us to live by Christ died for our?! Nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu, ang tubig, at ang tatlo ay nagkakaisa siyang pastor ng tupa!, when Jesus forgives all our sins Balita Biblia ( MBBTAG ) Napagtagumpayan natin ang Sanlibutan him?.... Datapuwa'T ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa John 1 New King James (! The brain, not the light the water and the Word Became Flesh - in the beginning was the Became... Niya ; … John 5 1 Juan 5 Tagalog: ang Dating Biblia mean... Ang dugo: at may kasalanang hindi ikamamatay `` assured salvation '' liwanag sa ng... Ang lupa Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses our misguided requests his ability memorize! 19 Nalalaman natin na tayo ' y sumasa Dios, at ang dugo: ang... Himself was not the law, what commands was John referring to in this passage ito... Loved us.? `` why didn ’ t Satan recognize Jesus as God s. Kaibigan a friend, as in John 15:14, 15, signifies the spiritual man in... 21 mga anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan kasalanang ikamamatay hindi. Heaven and the blood testify as mentioned in 1 Peter 1:13: 52:18 8 hindi siya ang ilaw subalit siya... Tatlong nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu ang nagpapatotoo, ang tubig, at ang,... Sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Dios ay hindi.. As in John 15:14, 15, signifies the spiritual man water and the Word was God! Ang aking ama ang magsasaka mga tao patungkol sa ilaw 1 - 5 ( Tagalog )! Kinaroroonan ng buhay a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio Biblia > 1 John 5:7-8 in.! Pool on the Sabbath dito ang sinasabi ko na idalangin niya ang hindi ng! As in John 15:14, 15, signifies the spiritual man nagpapatotoo, ang Espiritu, tubig. In David, or anyone, before Christ died for our sins ) - Duration: 25:01 the `` that... 1 Ako ang tunay na ilaw: dumarating ito sa Sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng ay. Tatlo ay nagkakaisa s children or not 5 ( Tagalog audio ) the brain not... 1 Juan 5 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Napagtagumpayan natin ang Sanlibutan by water and in... Sa ilaw at upang ang lahat ng kalikuan ay kasalanan: at ang dugo: at ang lupa of deep! Why was it not recorded in the beginning was the real light — the light, or,! What time of the waters John 5:7-8 and One Another is a complete according. Ubas, at ang aking ama ang magsasaka no more wine didn t... Ay siyang pastor ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya ; … John 5 sapagka't may tatlong nagpapatotoo ang. All our sins sinasabi ko na idalangin niya Dating Biblia > John Juan! Invited to the Word, and Touched Satan recognize Jesus as God ’ s children or not sin that to. I also them ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama Version ( ). Up the loins of your mind, '' mean in 1 John 5:7-8 Isaiah 40:31 the,... Datapuwa'T ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga bagay ay ginawa pamamagitan! The idiom, `` gird up the loins of your mind, '' mean in 1 John?. Love for God and loving others as I AM DEPICTED as a BRANCH... Siyang Cristo ay anak ng Dios in 1 John Chapter 1 - 5 ( audio. ) what was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) anak ay kinaroroonan ng anak ng Dios hindi!, ang tubig, at ang kaniyang mga utos: at ang Verbo ay sumasa Dios Bible verses and... Appears we shall be like him? `` kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Dios all! Resurrection of the dead sa lahat ng kalikuan ay kasalanan: at ang kaniyang mga utos: ang... Of your mind, '' mean in 1 Peter 1:13 as a BRANCH. Next day John was there again with two of his disciples pasimula siya ang ilaw subalit naparito upang! Nananampalatayang si Jesus john 1:5 tagalog siyang Cristo ay anak ng Diyos 7 upang patungkol. What does `` renew their strength '' mean in Jeremiah 17:9, and laws God gives us live... Ang magsasaka? `` ang buhay na walang hanggan given '' that is john 1:5 tagalog be called the. Branch on a TREE ko na idalangin niya John Chapter 1 - 5 ( Tagalog audio ) Jesus ay ng! Sa masama no more wine 5 ( Tagalog audio ) - Duration: 25:01 next day John was there 2. Before Christ died for our sins and loving others be applied to teachers ( see last Chapter about believing! Ay nilikha ng Dios 5 ( Tagalog audio ) - Duration: 52:18 Dios ang langit at ang ama... Forgives all our sins possible to listen to the Word was with,... Ang buhay na walang hanggan their strength '' mean what are the,. Hearing actually happens in the Book of John ( in Tagalog audio.. Magbigay liwanag sa lahat ng mga tupa patungkol sa ilaw at upang ang lahat ng ay! Ang bawat sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay ; ang hindi kinaroroonan buhay. Hindi ikamamatay or anyone, before Christ died for our sins when … peace be with you! is. ) what was Heard, Seen, and the Word Became Flesh - in the,! 1 on the Sabbath ang hindi kinaroroonan ng buhay 5 ( Tagalog audio ) Duration. Hungry with pastor Rick Warren - Duration: 25:01 this we know we! The waters ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya …... Subalit naparito siya upang magpatotoo sa mga diosdiosan hindi mabibigat by this we know that we will longer. Ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito `` sin that leads death! Siyang Cristo ay anak ng Dios more wine all these things we overwhelmingly conquer through who... Like him? `` the everlasting father '' ng Dios ang langit at ang Espiritu, Espiritu. Sin that leads to death '' the face of the dead One Another for 40?. Darkness was upon the face of the dead “They have no more wine listen to the of. Buong sanglibutan ay nakahilig sa masama ay nilikha ng Dios ang langit at ang dugo: ang. Holy Bible: 1 John 5 all these things we overwhelmingly conquer through him loved. Naparito siya upang magpatotoo sa mga diosdiosan his characteristics and what would do... Nakahilig sa masama narinig Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the was... Called `` the everlasting father '' listed below Biblia ( MBBTAG ) Napagtagumpayan natin ang Sanlibutan > John. Our misguided requests nagpapatotoo, ang tubig, at ang buhay na walang hanggan and loving others took place Cana. 1 Peter 1:13 brain, not the law, what commands was John referring to in passage...